Danh sách loại container và kích cỡ

Hãng khai thác
Hãng khai thác Kích cỡ nội bộ Kích cỡ ISO Kích cỡ Chiều cao Tính chất
Hãng khai thác Kích cỡ nội bộ Kích cỡ ISO Kích cỡ Chiều cao Tính chất